Sú výhry zo športových stávok zdaňované?

Ak sa rozhodnete, že chcete uzatvárať športové stávky na stránkach niektorej z online stávkových kancelárií , ktoré na našom trhu pôsobia, samozrejme sa budete snažiť získať zo svojich stávok aj nejaké výhry. Preto by vás určite malo zaujímať aj to, či budete musieť vaše prípadné výhry zdaňovať. V tomto článku si bližšie preberieme túto problematiku a priblížime si, aké daňové povinnosti máte, ak sa vám podarí získať pri vašom stávkovaní nejaké finančné prostriedky.


stávok aj nejaké výhry

Na našom trhu v súčasnej dobe pôsobí hneď viacero zaujímavých online stávkových kancelárií, ktoré svojim hráčom ponúkajú široké možnosti ako v oblasti športových stávok, tak aj v mnohých iných. Ako si teda nájsť operátora, ktorý bude práve pre vás ten najvhodnejší?

Ako sme už zmienili, do výberu správnej stávkovej kancelárie vstupuje viacero faktorov. Tým najdôležitejším z nich by určite mala byť bezpečnosť, ktorú vám daný operátor dokáže ponúknuť. Treba si totiž uvedomiť, že do jeho „rúk“ vkladáte svoje citlivé údaje a tiež aj finančné prostriedky, a tak by ste si mali byť istí tým, že vám dokáže poskytnúť bezpečné prostredie pre vaše hranie.

Ďalším z viacerých dôležitých faktorov pri výbere online stávkovej kancelárie je aj to, aké kurzy vám na svojich webových stránkach ponúka. Ako sú teda na tom slovenské stávkové kancelárie práve v tejto oblasti?

Legislatíva v oblasti zdaňovania na Slovensku

V prvom rade je potrebné si určiť, čo sa vlastne rozumie pod pojmom výhra. Pri všetkých nasledujúcich definíciách budeme vychádzať zo slovenskej legislatívy. V rámci Slovenskej republiky je zdaňovanie výhier riešené podľa zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách.

Výhrou alebo cenou sa v tomto prípade rozumie:

  • cena z verejnej súťaže, súťaže, v ktorej je okruh súťažiacich obmedzený podmienkami súťaže, alebo ak ide o súťažiacich vybratých usporiadateľom súťaže, okrem odmeny zahrnutej do tejto ceny za použitie diela alebo výkonu, ak je súčasťou tejto ceny,
  • výhra z reklamnej súťaže alebo zo žrebovania,
  • cena zo športovej súťaže, pričom od dane nie sú oslobodené ceny zo športových súťaží prijaté daňovníkmi, ktorých športová činnosť je inou samostatnou zárobkovou činnosťou.

Výhry všeobecne na Slovensku podliehajú zdaňovacej povinnosti, no existujú aj určité výnimky. Jednou z takýchto výnimiek sú práve aj výhry, ktoré sa vám podarí získať z vašich športových stávok. Presná definícia znie nasledovne:

  • výhry v lotériách a iných obdobných hrách prevádzkovaných na základe povolenia vydaného podľa zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách.

Takéto výhry sú teda plne oslobodené od platenia dane, a tak vaše prípadné výhry, ktoré sa vám podarí získať v rámci uzatvárania športových stávok v online stávkových kanceláriách, nemusíte zdaňovať. Toto platí, nech je výška vašich výhier z uzatvárania stávok akákoľvek, na rozdiel od iných výhier, ktoré nemusíte zdaňovať iba do výšky 350 eur.

Je však veľmi dôležité uviesť aj to, že toto platí iba v prípade, že ste takéto výhry získali ako fyzická osoba. Iba fyzická osoba je totiž od platenia dane z výhry z hazardných hier oslobodená. Ak sa vám takéto výhry podarí získať ako právnickej osobe, bude sa na vás vzťahovať povinnosť platenia dane, keďže takto získané finančné prostriedky budú vašimi výnosmi. Predpokladáme však, že veľká väčšina hráčov uzatvára športové stávky ako fyzická osoba.

Overte si, či má operátor požadovanú licenciu

Je dôležité spomenúť aj to, že aby vaša výhra spadala do kategórie, ktorú sme si rozobrali vyššie, a ktorá je oslobodená od platenia daní, je potrebné, aby bola daná online stávková kancelária, u ktorej sa vám takúto výhru podarilo získať, držiteľom licencie pre prevádzkovanie online hazardných hier. Takáto licencia môže byť udelená buď Ministerstvom Financií Slovenskej republiky, alebo prípadne aj obcami.

stávkových kancelárií

Výhry zo zahraničia

V prípade, že budete uzatvárať svoje športové stávky na webových stránkach online stávkovej kancelárie, ktorá nie je držiteľom licencie od Ministerstva Financií SR, určite by vás malo zaujímať, aké pravidlá pre vás platia v takomto prípade. Sú vaše výhry aj tak oslobodené od platenia daní?

Odpoveď je pomerne jednoduchá, áno, vaše výhry budú oslobodené od platenia daní aj v prípade, že sa vám ich podarí získať v stávkovej kancelárii, ktorá nie je licencovaná Ministerstvom Financií SR. Podmienkou však je to, že musí byť držiteľom obdobnej licencie, aj keď od inštitúcie iného štátu, ktorá je na to určená. Ak však tieto výhry pochádzajú od operátora, ktorý nie je držiteľom obdobnej licencie, platia pravidlá, podľa ktorých je takúto výhru potrebné zdaniť. Dobrou správou je, že takúto licenciu nemusí vydávať ani členskú štát EU, a tak môžete získavať výhry bez povinnosti zdanenia zo stávkových kancelárií, ktoré sú licencované v podstate kdekoľvek na svete. Podstatné je, aby táto licencia bola obdobou tej, ktorú vydáva naše MFSR.

Daňové priznanie

Ďalšou podstatnou otázkou pre vás môže byť to, či je potrebné podávať daňové priznanie, ak sa vám podarí v online stávkovej kancelárii získať nejaké výhry. Dobrou správou je, že daňové priznanie iba z tohto dôvodu podávať nemusíte. Keďže sú totiž výhry zo športových stávok oslobodené od platenia daní, nemusíte kvôli nim podávať daňové priznanie. Ak aj daňové priznanie podávate, tieto príjmy v ňom nemusíte uvádzať.

Potenciálne zmeny

Ako sme vysvetlili a bližšie rozobrali už vyššie v rámci tohto článku, výhry z vašich športových stávok na stránkach online stávkových kancelárií v súčasnej dobe nepodliehajú povinnosti zdaňovania. To však neznamená, že by sa táto situácia nemohla zmeniť. Na našich webových stránkach sa vám snažíme prinášať tie najnovšie informácie zo sveta online hazardu, a tak vás budeme v prípade nejakých zmien v čo najkratšom možnom čase informovať.