Cyklotrasa Slovensko - Poľsko
Prílohy 6.1 Zhrnutie projektu v slovenskom/poľskom jazyku
 
 
Zhrnutie projektu v slovenskom jazyku
 
 
 
6.1.1 Žiadateľ projektu:
 
 
 
Turčianska bicyklová skupina JUS
 
 
 
6.1.2 Názov a miesto projektu:
 
 
Ďiaľková cyklotrasa spájajúca Slovensko s Poľskom
 
 
6.1.3 Popis projektu:
 
 
Úlohy projektu :
Projekt cezhraničnej spolupráce slúži na účely sprístupnenia atraktívnych území poľského a slovenského prihraničia, ktoré je doteraz veľmi málo navštevované turistami-cyklistami, nakoľko v tomto území chýba komplexná cykloturistická infraštruktúra.
 
 
Cieľové skupiny:
Priami prijímatelia projektu:
Turčianska bicyklová skupina JUS
Beskidzkie towarzystwo cyklistów
Účastníci projektových aktivít
 
Cieľové skupiny, na ktoré bude mať projekt dopad:
Mestá a obce ležiace na cyklotrasách
Turisti a cykloturisti
Cestovné kancelárie, turistickí sprievodcovia
Zariadenia poskytujúce služby v cestovnom ruchu
Vydavatelia máp a cestovných bedekerov
 
 
Aktivity prijaté v rámci projektu:
1 . AKTIVITA - PARTNERSTVO
1.1. Zorganizovanie spoločných partnerských stretnutí – ide o oficiálne, ale aj neoficiálne partnerské stretnutia, ktoré budú nevyhnutnou súčasťou projektu, nakoľko bude potrebné koordinovať činnosti spojené so zriadením cyklotras, organizovaním workshopov, podujatí a tvorbe propag. materiálov. Vo vňčšine prípadov pôjde o jednodňové, maximálne dvojdňové stretnutia.
1.2. Komunikácia a vvýmena informácií - komunikácia bude prebiehať počas trvania celého projektu na osobnej, e-mailovej, telefonickej a skypovej úrovni.
1.3. Workshop a školenie členov združení – partneri projektu si budú vymieňať informácie , ale najmä skúsenosti prostredníctvom workshopov, ktoré sa budú organizovať hlavne v teréne, nakoľko ide o špecifickú oblasť značenia cyklotrás, ktorá sa bude väčšinu času odohrávať v teréne. Predpokladáme zorganizovať jeden workshop a jeden seminár.
2. AKTIVITA - VYZNAČENIE CYKLOTRÁS
2.1. Rekognoskácia terénu – nevyhnutné je vykonanie prieskumu terénu pred samotným započatím fyzických aktivít v teréne. Rekognoskácia je dôležitou fázou vzhľadom na ďalšie pokračovanie projektu ako je dokumentácia, výroba, značenie a propagácia cyklotrás.
2.2. Spracovanie zjednodušenej dokumentácie – dokumentácia trasy (dĺžka, profily, farby, ev. Čísla, orientačný systém, prepojenie na iné trasy a pod.) a spracovanie týchto údajov do zjednodušenej projektovej dokumentácie je nutné pre ďalšie organizácie, ktoré majú vplyv na proces legalizácie a schvaľovania cyklotrasy.
2.3. Legalizácia cyklotrás – nakoľko zo slovenskej strany ide už o existujúcu cyklotrasu po obec Novoť, ktorá je však z Martina pospájaná trasami rôznych farieb a čísel, v procese legalizácie je potrebné dotiahnúť cca 2 km úsek, ktorý vedie ku hraničnému priechodu, na ktorom by sa mala slovenská časť cyklotrasy spojiť s poľskou.
2.4. Vyznačenie cykloturistických trás – aktivita je zameraná na fyzické preznačenie všetkých trás, ktoré tvoria jednu diaľkovú cyklomagistrálu z Martina, až do Bielska-Bialej. Táto cyklotrasa by mala mať dĺžku viac ako 200 km a mala by v praxi znamenať vytvorenie nového atraktívneho produktu outdoorového cestovného ruchu na Severnom Slovensku.
3. AKTIVITA - PROMO CYKLOJAZDY
3.1. Zorganizovanie 1. cykloturistickej propagačnej jazdy – aktivita zameraná na propagáciu trasy z Martina do Bielska-Bialej pre priaznivcov cykloturistiky a médiá
3.2. Zorganizovanie 2. cykloturistickej propagačnej jazdy – aktivita smerujúca k propagácii produktu cestovného ruchu vytvoreného prostredníctvom projektu z Bialska-Bialej do Martina
4. AKTIVITA - PROPAGÁCIA
4.1. Vydanie propagačných materiálov a máp - propagačné materiály sú nevyhnutnou súčasťou nielen samotného projektu, ale budú slúžiť hlavne ako informačný zdroj pre všetkých záujemcov, ktorí sa zameriavajú na cykloturistiku a radi spoznávajú aktrakcie rôzneho druhu na cyklotrasách. Na túto aktivitu je potrebné zabezpečenie kvalitných vstupných podkladov: texty, fotografie, profily trás, mapové podklady a pod., ktoré budeme zhromažďovať počas celej realizácie projektu.4.2. Zriadenie web stránky projektu – aby mohli informácie o projekte dobre prenikat medzi záujemcov o cykloturistiku, je potrebné zriadiť novú webstránku, ktorá bude informovať nielen o realizácii proejtu, ale aj o cyklotrasách, ktoré sa v danom území pripravili na to, aby boli využívané a zjazdné.
4.3. Distribúcia propagačných materiálov – hneď po vydaní máp predpokladáme, že budeme distribuovať na rôzne organizácie propagačné materiály (CK, výstavy CR, TIK a pod.)
 
Očakávané výstupy a výsledky:
Výstupy:
1.workshopy a školenia                         počet                2
2.partnerské stretnutia                           počet                4
3.cyklotrasa                                          km                   100
4.propagačný materiál                           ks                     10 000
5.propagačné podujatie                          počet                2
6.internetová stránka                              počet                1
 
Výsledky:
1.účastníci workshopov a školení            osoba               20
2.partnerské stretnutia                           osoba               20
3.cyklotrasa                                          produkt             1
4.distribúcia                                          počet                7 000
5.účastníci a médiá                               počet                50
6.návštevníci stránky                             počet                1 000
 
 
 
Cezhraničný dopad:
Cezhraničný dopad projektu je evidentný z hľadiska naplánovaných realizačných aktivít v obidvoch krajinách, ktoré sa stretávajú na slovensko-poľskej hranici. Znamená to, že každá organizácia vyznačí v svojej krajine cyklotrasy, ktoré sa na hraniciach spoja do jedného celku a vytvoria tak spoločný cezhraničný produkt cestovného ruchu, ktorý bude prospešný pre obe krajiny.
1.Projekt je prospešný pre obe strany SR – PL
2.Projekt odstraňuje bariéry v pohraničí SR – PL
3.Projekt vytvára podmienky pre ďalší rozvoj cezhraničnej dlhodobej spolupráce v oblasti turizmu a rozvoja cykloturistickej infraštruktúry
4.Projekt vytvárí väzby na ďalšie štruktúry spolupráce, nakoľko bude nevyhnutná spolupráca s množstvom zainteresovaných subjektov a organizácií
 
 
6.1.4        Názov a úloha cezhraničného partnera:
 
 
 
Beskidzkie Towarzystwo Cyklistow...link na partnera projektu:  www.projekt.btcbb.pl
Hlavnou úlohou cezhraničného partnera projektu je zabezpečenie účasti ich vlastných členov na aktivitách realizovaných prostredníctvom projektu podávaného žiadateľom zo Slovenskej strany. Úlohou komplementárneho projektu podávaného na poľskej strane je taktiež zabezpečenie projektových aktivít, ktoré povedú k bezproblémovému prepojeniu Slovenska a Poľska cyklotrasou a jej ďalších súvisiacich a nevyhnutných väzieb.
 
 
 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013

galéria

Dnes je

streda, 23.januára.2019

Kalendár akcií

K dispozícií nie sú žiadne nové udalosti